Statut

Pobierz Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

Bądź Fundacja Małgosi Braunek”

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Bądź Fundacja Małgosi Braunek”, zwana w dalszej części „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 3. Fundacja ustanowiona została przez Związek Buddyjski Kanzeon, zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Gromek w Warszawie dnia 25 lutego 2011 (Rep. A Nr 591/2011).

§ 2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 5. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju.

 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w rozdziale 5 niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 4

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

 2. Fundacja działa pod nazwą „Bądź” Fundacja Małgosi Braunek. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział 2

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

 1. Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie projektów oraz inicjatywy dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki przeciwnowotworowej i edukacji onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do leczenia chorób nowotworowych,

 2. działalność promocyjna i organizatorska, wspierająca różne, zintegrowane formy leczenia chorób onkologicznych,

 3. działania na rzecz poprawy dostępności różnych metod oraz standardów leczenia
  chorób nowotworowych,

 4. ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii,

 5. wspieranie nauki i edukacji w zakresie onkologii,

 6. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa i jego poszczególnych członków w zakresie ochrony zdrowia,

 7. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie dobroczynności.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

 2. współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju i za granicą,

 3. udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach i podróżach studyjnych o tematyce związanej z ochroną zdrowia

 4. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej,

 5. działania na rzecz propagowania zdrowia, rozwoju osobistego oraz propagowania postaw aktywności i odpowiedzialności,

 6. wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych,

 7. realizację programów profilaktyki nowotworów i oświaty zdrowotnej,

 8. szerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych, 

 9. współpracę z krajowymi oraz z zagranicznymi  stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami prowadzącymi    działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji,

 10. wspieranie oraz organizacją inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia, diagnostyki i    rehabilitacji w zakresie onkologii.

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności.

Rozdział 3

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.500 złotych (dwa i pół tysiąca złotych) tworzący Fundusz Założycielski Fundacji oraz środki pieniężne, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. datków, dotacji i subwencji,

 3. działalności gospodarczej Fundacji w zakresie i na zasadach określonych w statucie,

 4. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,

 5. zysku z lokat w bankach i instytucjach finansowych w kraju,

 6. dochodów z tytułu praw autorskich należących do Fundacji,

 7. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

 1. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.

 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 4

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 11

 1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.

 1. Uchwały organów Fundacji zapadają jednomyślnie w głosowaniu jawnym, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.

 2. Uchwała jest przyjęta jednomyślnie, jeśli nie oddano głosów przeciw.

 3. Każdy członek organu Fundacji ma jeden głos.

RADA FUNDACJI

§12

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 15 osób fizycznych i prawnych, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.

 2. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

 3. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

 1. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 2 i 3 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

 2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 17 ust. 5 lit. a – d.

§13

 1. Do Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,

 2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,

 3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

 4. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

 5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 6. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

 7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 1. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

 1. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

§14

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§15

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§16

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§17

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, i jest powoływany na okres 1 roku przez Radę Fundacji.

 2. Pierwszy zarząd Fundacji powołuje Fundator.

 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji, odwołania Członka Zarządu albo wskutek śmierci.

 5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

 1. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

 2. nienależytego wypełniania funkcji członka,

 3. istotnego naruszenia postanowień Statutu,

 4. pozbawienia praw publicznych.

§ 18

 1. Obsługa finansowa, techniczna i prawna Fundacji może być realizowana przez biuro (sekretariat) Fundacji, które jest podporządkowane organizacyjnie zarządowi.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

 3. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.

 5. Szczegółowy tryb działalności Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.

§ 20

 1. Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. realizuje cele statutowe,

 2. pozyskuje środki na realizację celów statutowych,

 3. sporządza plany pracy i budżetu,

 4. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

 5. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

 6. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

 7. decyduje o formach i wysokości środków przeznaczanych na realizację celów statutowych Fundacji,

 8. określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji,

 9. tworzy i znosi przedstawicielstwa, oddziały, zakłady i inne jednostki Fundacji oraz powołuje i odwołuje ich kierowników,

 10. sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji,

 11. uchwala regulaminy i inne akty wewnętrzne Fundacji,

 12. wykonuje inne czynności przewidziane w przepisach prawa i statucie.

§ 21

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy albo odpłatnego lub nieodpłatnego zlecenia.

 2. Wynagrodzenie członka Zarządu i inne istotne warunki umowy o pracę lub umowy zlecenia, na podstawie których następuje zatrudnienie członka Zarządu, ustala Rada Fundacji.

 3. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

 4. W umowach między Fundacją a członkami Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez pełnomocnika powołanego przez Radę Fundacji.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb zgodnie z „Regulaminem Zarządu Fundacji”, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

Rozdział 5

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

§ 23

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Programowa Fundacji składa się z 5-15 członków powoływanych na czas nieoznaczony spośród osób, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności Fundacji.

 3. W skład Rady Programowej Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

 4. Członków Rady Programowej powołuje Fundator.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku oświadczenia Fundatora.

 6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej Fundacji z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji lub Zarządzie Fundacji.

 8. W razie powołania członka Rady Programowej Fundacji, za jego zgodą, do Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Programowej Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.

 9. Członkami Rady Programowej Fundacji, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6, nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Rozdział 6

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 24

 1. Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 46.49.Z sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

 2. 47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

 3. 47.63.Z sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach,

 4. 58.11.Z wydawanie książek,

 5. 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych,

 6. 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,

 7. 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,

 8. 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

 9. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

 10. 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 11. 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

§ 25

 1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

 3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

 4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 26

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Rozdział 7

ZMIANA STATUTU

§ 27

Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji i nie może być sprzeczna z celem Fundacji określonym w akcie założycielskim.

Rozdział 8

POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzje o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

 3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 4. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zapisz się na newsletter

Wyślemy porcję porad, inspiracji i zaprosimy na wydarzenia organizowane przez naszą fundację

Szanujemy prywatność naszych subskrybentów i zapewniamy, że podane dane tj. adres e-mail będzie używany wyłącznie do celów związanych z wysyłaniem informacji o działaniach Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”. Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z komunikacją elektroniczną. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Małgosi Braunek Bądź” z siedzibą przy ul. Husarii 32, w Warszawie (02-951) dowiedz się więcej
© 2016 Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: PureWeb